Jüngstenklassen
VV1, Jüngstenbester
Just a Secret Amamos la Vida (H), Z+B: Nicole Schmid
Jugendklasse
V1, JCAC
Lindos-Perritos Versace, B: Gunda Lewanowski
Zwischenklasse
V1, CAC, CACIB, BOB
Fossy Amamos La Vida, Z+B: Nicole Schmid
Offene Klasse
V1, Res.CAC, Res.CACIB
Euphoria´s Swift Code, B: Kerstin Meyer
Jugendklasse
V1, JCAC, BJH
Lilly Z Udoli Lieberku, B: Maria Ratkov
Zwischenklasse
V1, CAC, CACIB, BOS
Glitter Girl of Bregadoon, Z+B: Kerstin Meyer
V2
Charlotte Stribrny Artep, Z+B: Petra Urbancova
V3
Zora von Stutenpferch, Z+B: Roswitha Becker
Offene Klasse
V1, Res.CAC, Res.CACIB
Angel of Mystery Georgina, Z+B: Monika Uphagen