Jugendklasse
V1, JCAC, BJH
Dream's of Harmony O'Brian, B: Helga Dirksen
Zwischenklasse
V1, Res.CAC, Res.CACIB
Nightwish of Darkmoore, Z+B: Bettina Witt
V2
Samson of Holiday, Z+B: Gundula Liese
Offene Klasse
V1, CAC, CACIB, BOB
Typhoon of New Deal, B: D.Zimmerling & S. Kurtas
V2
Million Xmas Stars Stribrne prani, B: Meik Ladehoff
Jugendklasse
V1, JCAC
Hersted's Yorkshire Prs.Sandi Uniq, B: Anne Lise Doweszeit
V2, Res.JCAC
Princess of Bregadoon, Z+B: Kerstin Meyer
Zwischenklasse
V1
Because I Love you Aenny, Z+B: Hela Marina Wilke-Honsbrock
V2
Corina Von der Maximilliansmühle, Z+B: Bettina Hasse
Offene Klasse
V1, CAC, CACIB, BOS
Eclipse of New Deal, B: D. Zimmerling & S. Kurtas
V2, Res.CAC, Res.CACIB
Classic Star Elaya, Z+B: Christina Wolff